Znaczenie biotechnologii

Znaczenie biotechnologii, a szczególnie inżynierii genetycznej w rozwoju nowych, innowacyjnych metod leczniczych jest bardzo duże, ale jednocześnie bardzo skomplikowane. Zmienność genetyczna mikroorganizmów i łatwość adaptacji wielu organizmów do nowych warunków, czy też częste występowanie oporności na nowe leki (np. antybiotyki) jest źródłem wielu trudności w lecznictwie. Przykładami powszechnie znanymi są wirus braku odporności immunologicznej (human immunodeficiency virus – HIV), pasożyty malarii, wirusy zapalenia wątroby (Hepatitis), mykobakterie gruźlicy (Tuberculosis mycobacterium). Źródłem optymistycznego spojrzenia w przyszłość z perspektywy biotechnologa jest świadomość, że wiele sekwencji genomowych bakterii czy też pasożytów zostało już poznanych, a nowe są publikowane nieomal każdego dnia. Pozwala to sądzić, że mamy już dostępne i stale będą stawiane nowe „cele” terapeutyczne, stwarzające dalsze możliwości dla diagnostyki i farmacji. Rola nowych dyscyplin naukowych, które są źródłem innowacyjnych procesów i produktów zgłaszanych do patentowania (których nazwy nie zawsze są w pełni zrozumiałe) jest stale coraz większa, przykładowo:

– Genomika, czyli połączenie analizy sekwencji oraz struktury i funkcji genów i genomów z informatyką.

– Proteomika, czyli łączne rozpatrywanie chemii białek, ich struktury, funkcji przy zastosowaniu metod matematycznych i informatyki.

– Strukturalna biologia, a zatem poszukiwanie korelacji funkcji białek i ich struktury, a w dalszej perspektywie próby stworzenia funkcjonalnych, nowych cząsteczek poprzez znajomość zależności struktury i funkcji innych molekuł.

– Bioinformatyka czyli kompleksowe rozpatrywanie właściwości biomolekul z zastosowaniem najbardziej zaawansowanych metod analityki matematycznej, informatyki i technik komputerowych.

– Kombinatoryka chemiczna i biologiczna, co w uproszczeniu związane jest z możliwością szybkiej syntezy chemicznej i enzymatycznej ogromnej różno-rodności molekuł i poszukiwania ich funkcji.

Te nowe metody badawcze są wykorzystywane przez współczesną agrobio- technologię, medycynę i farmację dla poprawy jakości naszego życia, szcze-gólnie w procesach starzenia się. Produktem są nowoczesne szczepionki, diag-nostyka i zapobiegawcze metody terapii. Przecież jednym z największych współczesnych osiągnięć medycyny jest przedłużenie naszego życia do 70-80 lat.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>