Zasada zachowania różnorodności

Zasada zachowania różnorodności biologicznej włączona została do pream-buły ustawy 0 ochronie i kształtowaniu środowiska z 31 stycznia 1980 r. , w jednej z licznych nowelizacji przyjętych po 1989 r. Figuruje ona oczywiście również w nowej ustawie, o której mowa w rozdziale 14.

„Różnorodność biologiczna” ujmowana jest jako jeden z elementów zasady zrównoważonego rozwoju, ale znaczenie tego zwrotu nie zostało normatywnie zdefiniowane. W przepisach merytorycznych pojawia się określenie „równowaga przyrodnicza”, które – jak się wydaje – używane jest zamiennie z „różnorod-nością biologiczną”. Tego typu mozaika terminologiczna nie służy jednak przejrzystości aktu prawnego. Argumentuje się niekiedy, że ochrona różnorodności biologicznej jest jedną z podstawowych przesłanek i warunków zrównoważonego rozwoju, a zatem konstrukcja przyjęta w preambule ustawy jest poprawna. Jest to jednak przede wszystkim pogląd przyrodników, zapewne uzasadniony merytorycznie. Autorzy zdają sobie oczywiście sprawę, że określenia „przyroda” i „środowisko” mają różne zakresy znaczeniowe i terminów tych nie można uży-wać zamiennie. Zasada różnorodności biologicznej wiąże się przede wszystkim z ochroną przyrody, ale z chwilą gdy pojawiła się w preambule ustawy do-tyczącej ochrony środowiska, powinna być sprecyzowana w jej postanowieniach merytorycznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>