Zasada ochrony różnorodności biologicznej

Zasada ochrony różnorodności biologicznej figuruje także w ustawie 0 lasach z 28 września 1991 r. , w której zakazuje się wykorzystywania ekotypów drzew, jak również obcych gatunków do realizacji zalesień.

Aspekty genetyczne w ochronie przyrody nie są jednak uwzględnione przez ustawodawstwo w zakresie wymaganym przez Konwencję. Ochrona zasobów ge-nowych in situ prowadzona jest w zasadzie wyłącznie w gospodarce leśnej. Nie ma żadnych aktów normatywnych regulujących ochronę zasobów genowych, ga-tunków i ekosystemów w rolniczych obszarach produkcyjnych, ani w środowisku wodnym.

Ochrona różnorodności genetycznej należała dotychczas do zakresu ochrony gatunkowej. Przyznanie przez Konwencję z Rio de Janeiro priorytetu ochronie zasobów genowych zmusza do zasadniczej zmiany w podejściu do ochrony ga-tunkowej roślin i zwierząt: na pierwszy plan wysuwa się potrzeba ochrony wew-nętrznego zróżnicowania gatunków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>