Zamieszczony schemat

Zamieszczony schemat przedstawia dwie możliwości działania induktora na kompetentną komórkę, która może różnicować się pod jego wpływem (ryc. 212). Wyróżniamy tu oddziaływanie bezpośrednie na cytoplazmę komórki różnicującej się i działanie za pośrednictwem jądra komórkowego. Oddziaływanie bezpośrednie wydaje

się mało prawdopodobne, gdyż substancje hamujące produkcję RNA uniemożliwiają cytodyferencjację wskazując tym samym, że odbywa się ona za pośrednictwem przekazywania genetycznej informacji z jądra do cytoplazmy różnicującej się komórki. Także opisane poprzednio bufy chromosomowe pośrednio dowodzą udziału jądra w procesach rozwojowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>