Z formalnego punktu widzenia

Z formalnego punktu widzenia Karta nie wiąże prawnie. Jej funkcją jest po-twierdzenie przywiązania Wspólnoty Europejskiej do zespołu praw podstawo-wych wynikających ze wspólnych tradycji konstytucyjnych i zobowiązań między-narodowych państw członkowskich. Toteż prawo do integralności i łączący się z nim zakaz klonowania reprodukcyjnego istot ludzkich muszą być uznane nie tylko za zalecenie o charakterze politycznym, ale za podstawowe prawo wiążące adresatów Karty .

Organizacja Narodów Zjednoczonych. Zgromadzenie Ogólne NZ przyjęło De-klarację o genomie ludzkim 10 grudnia 1998 r. Przedstawiciele 185 państw człon-kowskich zaakceptowali ten dokument przez consensus, nie wysuwając żadnych wątpliwości ani zastrzeżeń. Działo się to dokładnie w dniu 50. rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która była odpowiedzią społeczności międzynarodowej na okrucieństwa II wojny światowej i reżimy totalitarne o różnych barwach. Deklaracja jednoznacznie zakazuje klonowania człowieka i podkreśla, że genom homo sapiens stanowi nienaruszalne dziedzictwo ludzkości. Wszelkie manipulacje genetyczne mogą być dokonywane wyłącznie przy poszanowaniu godności, wolności i praw jednostki ludzkiej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>