Wzrastające zagrożenia

Wzrastające zagrożenia dla godności i tożsamości genetycznej skłoniły do zajęcia stanowiska w kwestii klonowania ludzi również Radę Europejską – naj-wyższy organ Unii Europejskiej. Podczas posiedzenia plenarnego w Amsterda-mie w czerwcu 1997 r. organ ten uchwalił deklarację W sprawie zakazu klonowania ludzi, która wskazuje na pilną potrzebę podjęcia stosownych kroków dla ustanowienia generalnego zakazu tego typu praktyk.

Karta Praw Podstawowych uchwalona przez Radę Europejską 7 grudnia 2000 r., podczas posiedzenia w Nicei, proklamuje prawo każdej jednostki do integralności fizycznej i umysłowej. Prawo to oznacza zakaz reprodukcyjnego klonowania ludzi (art. 3). Zgodnie z Protokołem wyjaśniającym powyższa zasada uznawana jest za standard minimalny, a poszczególne państwa członkowskie mogą ustanowić zakaz również innych form klonowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>