Wzajemne oddziaływanie komórek w różnicowaniu

Zdaniem Grobsteina wyniki wielu współczesnych badań wskazują na zależność różnicowania od specyficznych warunków występujących w skupieniach komórkowych. Cytodyferencjacja jest wynikiem wzajemnych oddziaływań komórkowych. Coraz więcej danych wykazuje, że oddziaływania te są natury chemicznej. Komórki otrzymują więc sygnały chemiczne, które wyzwalają różnicowanie.

Wpływ ilości komórek na różnicowanie. W pierwszej kolejności zwrócimy uwagę na znaczenie ilości komórek dla ich różnicowania się. Jeżeli ilość skupionych razem

komórek jest zbyt mała, to różnicowanie w ogóle nie następuje. Dopiero gdy ilość ta jest dostateczna, wzajemne oddziaływanie może prowadzić do wytworzenia różnic pomiędzy komórkami. Jak podaje Grobstein, różnicowanie się tkanki nerwowej w pewnej określonej części zarodka kurzego następuje także po przeszczepieniu tej części na błonę kosmówkowo-omoczniową. Jeżeli ilość transplantowanej tkanki zarodkowej jest zbyt mała, to różnicowanie nie wystąpi, chociaż komórki żyją i dzielą się. Gdy połączono razem większą ilość takich komórek, to nastąpiło różnicowanie tkanki nerwowej. Podobnych przykładów moglibyśmy zacytować daleko więcej. Wszystkie one wskazują, że do różnicowania konieczna jest pewna określona liczba komórek.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>