Wyniki, które uzyskał Seidel

-4-komórkowym są w stanie wytworzyć prawidłowe blastocysty, które następnie mogą się rozwinąć w normalnie zbudowane zarodki. Regulacja nie następowała jednak we wszystkich przypadkach. Czasem zniszczenie jednego blastomeru w stadium 2-komórkowym pociągało za sobą powstanie blastocyst pozbawionych węzła zarodkowego i stąd niezdolnych do dalszego rozwoju.

Wyniki, które uzyskał Seidel, pokrywają się na ogół z rezultatami opisanymi przez Tarkowskiego. Także u królików pojedyncze blastomery były w stanie w niektórych przypadkach wytworzyć normalne zarodki, w innych natomiast powstawały blastocysty zbudowane wyłącznie z trofoblastu.

Doświadczenia Tarkowskiego i Seidela wykazały więc, że cytoplazma jaj ssaków jest już przed pierwszym podziałem częściowo zróżnicowana i że widocznie tylko pewna część jaja może wytworzyć cały,.zarodek. Ponieważ płaszczyzna pierwszego

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>