Wymienione zabezpieczenia

Wymienione zabezpieczenia powinny się wzajemnie uzupełniać, a w posz-czególnych eksperymentach można je stosować w różnych kombinacjach, tak aby spełniały swe funkcje niezależnie od poziomu ryzyka. Czy można zatem mieć pewność, że napawająca nas przerażeniem perspektywa uwolnienia do środowiska nowych, groźnych organizmów jest wykluczona? Oczywiście nikt rozsądny takiej gwarancji nie może udzielić. Trudno przecież uniknąć błędnych ocen i fałszywych kroków, a żadne bariery, czy to fizyczne, czy biologiczne nie chronią nas przed błędem, niechlujstwem, nieuwagą, lub po prostu uchybieniem osób odpowiedzialnych. Niemal bezbronni jesteśmy wobec celowego uwolnienia śmiertelnych zarazków przez szaleńca. Aby zminimalizować tego typu ryzyko podjęto inicjatywy ustanowienia kontroli zewnętrznej nad eksperymentami laboratoryjnymi z użyciem technik inżynierii genetycznej, powierzając tę funkcję organom państwowym.

Dyrektywa Rady nr 90/219 0 zamkniętym użyciu genetycznie zmodyfikowanych mikroorganizmów, nakłada na państwa obowiązek podjęcia wszelkich właściwych środków w celu uniknięcia zagrożeń, które byłyby szkodliwe dla zdrowia ludzi lub środowiska. W dyrektywie wyróżnia się cztery typy operacji w zależności od stopnia zagrożenia, a punktem wyjścia są przede wszystkim parametry doty-czące cech dawcy, biorcy lub organizmu rodziciela, a także argumenty zdrowotne i środowiskowe. Sformułowane są w niej zasady dobrej praktyki mikrobiologicznej oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp). Użytkownik zobowiązany jest do okresowej weryfikacji stosowanych środków bezpieczeństwa pod kątem nowej wiedzy naukowej i technicznej, w celu wyeliminowania, a przynajmniej zminimalizowania zagrożeń. Jednak nie tyle aspekty czysto biotechnologiczne w treści dyrektywy są dla nas interesujące, ale formy i zakres kontroli publicznej nad zamkniętym użyciem GMO.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>