Category Wiedza

W skali światowej

W skali światowej klonowanie takie uznane zostało za ważną technikę biome-dyczną, która nie wzbudza w zasadzie zastrzeżeń etycznych. Użycie w technice klonowania komórek pochodzących z embrionów również nie jest przedmiotem regulacji przez omawiany Protokół. Poglądy w tej kwestii są zróżnicowane, a moż-

Iiwość akceptacji etycznej jest co najmniej dyskusyjna. Użycie komórek z em-brionów powinno być oceniane w świetle wspomnianych zaleceń, przy czym standardy prawne ustalone w Konwencji Bioetycznej wyznaczają tu jednoznaczne bariery ochronne.

Czytaj Więcej

Doświadczenie Roux. „Pólzarodek“

Doświadczenie Roux. „Pólzarodek“ powstały po zniszczeniu jednego blastomeru (wg Gottlieba). wytwarzała się tylko połowa zarodka (tzw. „półzarodek”) (ryc. 178), z czego Roux wysnuł wniosek, że zdolności rozwojowe każdego z obydwu blastomerów są już z góry ustalone, czyli zdeterminowane.

Kilka lat później temat ten podjął ponownie Driesch. W doświadczeniach swoich posłużył się on jednak odmiennym materiałem i zastosował inną metodykę. Driesch wykazał, że zarodki jeżowca można we wczesnych okresach rozwojowych mechanicznie rozdzielać na poszczególne blastomery. Stwierdził on przy tym, że jeśli separacja blastomerów nastąpi w stadium 2 lub 4 blastomerów, wówczas z każdego z nich rozwinie się prawidłowo zbudowana larwa, która różni się od normalnie powstających larw jedynie odpowiednio mniejszymi rozmiarami.

Czytaj Więcej

Odbiór społeczny

Natomiast zupełnie brakuje charakterystyki dla grupy nie mającej zdefiniowanego stosunku do biotechnologii aczkolwiek istnieje duże prawdopodobieństwo, że sformułowanie „nie mam zdania” jest synonimem „nie wiem” (ale wolę się do tego nie przyznawać).

Odbiór społeczny dotyczący ryzyka i zagrożenia jest odmienny w poszczególnych krajach europejskich. Trzeba zwrócić uwagę, jak już wspomnieliśmy, że w zasadniczym stopniu obiekcje i „strach” mają swe odbicie w przestankach moralnych, a nie w uzasadnieniu naukowym, opartym na faktach, a w szczególności na repro- duktywnych danych eksperymentalnych. Badania opinii publicznej polegają najczęściej na pewnym uproszczeniu poglądów, a także na reprezentatywności próby społeczeństwa testowanego w ramach analizy opinii. Najczęściej dyskutowane są:

Czytaj Więcej

Hormony tarczycy

Hormony tarczycy wpływają bardzo silnie na metabolizm tkanek, zwiększając w nich zużycie tlenu i wytwarzanie ciepła. Poza tym hormony tarczycy wpływają na gospodarkę wodno-mineralną, białkową, tłuszczowy i węglowodanową organizmu.

U płazów hormon tarczycy wywołuje przeobrażenie (metamorfozę) (ryc. 242). Przeobrażenie u żaby polega na przemianie kijanki, czyli formy larwalnej, w postać dojrzałą. W czasie przeobrażenia zanikają skrzela i ogon, a rozwijają się płuca i wy-rastają kończyny. Zmienia się także kształt zwierzęcia i ulegają przemianie narządy wewnętrzne. Młode kijanki karmione sproszkowaną tarczycą rozpoczynają prze-obrażenie wcześniej niż normalnie, natomiast usunięcie tarczycy powoduje zahamo

Czytaj Więcej

W związku z planowanymi działaniami

W związku z planowanymi działaniami, o których mowa w pkt 1 wymagane są następujące informacje: warunki środowiska i miejsce wprowadzenia GMO, metody kontroli, postępowanie z odpadami, plan działania w razie zagrożenia dla środowiska lub zdrowia ludzi, informacje o poprzednich wprowadzeniach GMO do środowiska. Tym informacjom musi towarzyszyć ocena zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska, która powinna obejmować opis oddziaływań pomiędzy GMO a środowiskiem oraz przewidywane oddziaływanie GMO na zdrowie ludzi. Treść obu tych klauzul jest szczegółowo sprecyzowana zarówno w samym rozporządzeniu, jak i w załącznikach.

Czytaj Więcej

Dyrektywa Rady nr 90/220

Dyrektywa Rady nr 90/220 0 zamierzonym wprowadzeniu do środowiska gene-tycznie zmodyfikowanych organizmów ustanawia formy kontroli i nadzoru państwa nad działalnością badawczą i eksperymentalną (dyrektywa ta została znowelizowana dyrektywą nr 2001/18, która jednakże będzie obowiązywać dopiero za 18 miesięcy, od września 2002 r.). Sprawuje je ten sam organ, który zgodnie z ustawodawstwem krajowym nadzoruje zamknięte użycie GMO, przy czym podstawowe założenia kontroli nad tymi dwoma typami operacji są identyczne przeprowadzana jest kontrola wstępna zamierzonego projektu, bieżąca i wreszcie następcza, po zakończeniu badań i eksperymentów.

Czytaj Więcej

Gradienty morfogenetyczne

Gradienty morfogenetyczne w komórce jajowej i rola cytoplazmy korowej. W poprzednim ustępie była mowa o tym, że cytoplazma komórki jajowej nie jest tworem jednolitym, lecz wykazuje w większym lub mniejszym stopniu zróżnicowanie. W krańcowych przypadkach mamy do czynienia z wyodrębnionymi terytoriami cytoplazmatycznymi, w innych zróżnicowanie uwydatnia się w odmiennych właściwościach cytoplazmy bieguna animalnego i wegetatywnego.

Czytaj Więcej

Porównując wyniki sondażu

Porównując wyniki sondażu przeprowadzonego w czerwcu 1998 r. oraz w lip- cu 2000 r. należy zauważyć, że stosunek Polaków do biotechnologii i inżynierii genetycznej stał się relatywnie mniej przyjazny. Ogólne wnioski są następujące:

– 1. Co siódmy Polak deklaruje, że interesuje się tą problematyką.

– 2. Chociaż w dalszym ciągu aprobata dla wykorzystywania biotechnologii w produkcji żywności jest większa niż dezaprobata, to zmniejszył się odsetek osób pozytywnie nastawionych do tych metod.

Czytaj Więcej

Jednym z podstawowych zarzutów przeciwko biotechnologii

Wszystko to, choć brzmi optymistycznie dla badacza, zbliża nas do obaw ludzkich. U ludzi występuje strach przed novum, przed czymś nieznanym i nie-zrozumiałym. Charakterystyczne jest to, że nader często ludzie wykształceni wyrażają swe zatroskanie w odniesieniu do dziedziny nauki czy też techniki, które określają jako „obcą” dla swej wiedzy. Wspólnym elementem jest również troska o możliwość zagrożenia naszej prywatności, czy też formułując zagadnienie szerzej – naszej integralności w sferze psychofizycznej. Te obserwacje można uzasadnić (ale wyjaśnić tylko do pewnego stopnia) stwierdzeniem, że technologie rozwijają się szybciej aniżeli nasze możliwości ich pojmowania. Doskonale znanym przykładem jest obawa przed interwencją elektroniki i informatyki w nasze życie osobiste, poprzez banki danych o klientach tworzone przez centra handlowe, jak też możliwość ingerencji inżynierów genetycznych w nasz genom i pozyskanie informacji o naszych predyspozycjach uwarunkowanych genetycznie.

Czytaj Więcej