W większości operacji przemysłowych

W większości operacji przemysłowych z użyciem GMO wystarcza przestrze-ganie zalecanych przez OECD warunków „dobrej praktyki dużej skali przemy-słowej” (Good Industrial Large Scale Practice – GILSPj. W procesach z zastosowaniem GMO zakwalifikowanych do 3, a zwłaszcza 4, grupy zagrożenia konieczne jest stosowanie procedur związanych z ustalaniem krytycznych miejsc kontroli linii produkcyjnej, znanych jako system „kontroli punktów krytycznych i analizy zagrożeń” (Hazard Analysis and Critical Control Points – HACCP). Wymienione tu zalecenia nie mają charakteru wiążącego prawnie, a są zbiorem zasad optymalnego postępowania. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie by państwo nałożyło na odpowiednie podmioty prawny obowiązek ich respektowania i sprawowało funkcje kontrolne.

W Unii Europejskiej nie przyjęto dotychczas odrębnych regulacji prawnych dotyczących transportu GMO lub wytworzonych z nich produktów. Natomiast dyrektywa Rady nr 96/49 określająca zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących transportu niebezpiecznych towarów drogą kolejową oraz dyrektywa Rady nr 94/55 dotycząca zbliżenia ustawodawców państw członkowskich w zakresie transportu drogowego niebezpiecznych towarów odnoszą się również do GMO i ich produktów. Wynika to jednoznacznie z preambuł obu tych dokumentów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>