W tym kontekście

W tym kontekście wielkie znaczenie, jak się wydaje, powinna mieć „zasada przezorności” (precautionary pńnciple) będąca podstawą często omawianego przez nas Protokołu Biobezpieczeństwa. „Zasada przezorności” będzie oczywiście od-miennie definiowana w różnych społeczeństwach, uwarunkowana przez kulturę, wiedzę, filozofię i religię. Jednocześnie „zasada przezorności” jako norma prawa międzynarodowego (ściśle związana z Konwencją o bioróżnorodności i Protokołem Biobezpieczeństwa) winna być zdefiniowana, w sposób jednoznacznie wiążący dla państw sygnatariuszy. Zatem można liczyć się z tym i należy uwzględnić sytu-ację, że „zasada przezorności” będzie miała dwojakie znaczenie i interpretację: potoczną i prawną. Te dwie interpretacje mogą być rozbieżne i będą uwarunkowane społecznie.

Pośrednim dowodem słuszności takich przewidywań jest zakres „wiedzy” w korelacji do „oczekiwań”. W krajach europejskich lepsze uświadomienie spo-łeczeństwa nie zawsze jest związane z większym zaufaniem i oczekiwaniami ludzi w odniesieniu do nowoczesnej technologii, a szczególnie w odniesieniu do biotechnologii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>