W technologiach mikrobiologicznych

W technologiach mikrobiologicznych – używane są mikroorganizmy i pro-dukty, które w różnym stopniu zagrażają zdrowiu człowieka i środowisku. Euro-pejska Federacja Biotechnologii wypracowała następującą typologię mikroorganiz-mów, z punktu widzenia zagrożeń dla człowieka i środowiska:

– 1. Mikroorganizmy nieszkodliwe, które nie zagrażają ani życiu ani środowi-sku. Przykładem jest bakteria Escherichia coli (szczep K 12 i jego pochodne), która używana jest w wielu pracach przy rekombinacji DNA. Podobnie nieszkodliwe są często używane szczepy drożdży Saccharomyces cerevisiae.

– 2. Mikroorganizmy o niewielkim zagrożeniu dla zdrowia człowieka, nato-miast nieszkodliwe dla środowiska. Znane są przy tym metody profilaktyki, jak i skuteczna terapia.

– 3. Mikroorganizmy o średnim zagrożeniu. Do tej kategorii należą mikroorganizmy stwarzające wysokie zagrożenie dla pracujących z nimi osób, lecz stosunkowo niewielkie dla okolicznej ludności i środowiska. Znane są metody skutecznego leczenia i profilaktyki.

– 4. Mikroorganizmy o dużym zagrożeniu, mogące powodować ciężkie scho-rzenia u pracujących z nimi osób, jak również u okolicznej ludności. W tym przypadku nie są znane ani skuteczne metody leczenia, ani profilaktyka. Do tej grupy należą m.in. wysoce patogenne wirusy (np. wirus Ebola, pryszczycy, HIV).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>