W świetle tych informacji

W świetle tych informacji konieczność utworzenia w Polsce krajowego BRC, jak się wydaje, jest oczywista. Stan obecny jest trudny, aczkolwiek jednocześnie napawający optymizmem i stanowiący dobry punkt wyjścia do dalszych prac organizacyjnych. W kraju jest kilkadziesiąt kolekcji mikroorganizmów, banków nasion, kolekcji botanicznych. Niektóre z nich są zarejestrowane w organizacjach międzynarodowych, takich jak WFCC (World Federation of Culture Collection – Międzynarodowa Federacja Kolekcji Kultur). Jednakże brak jest jakichkolwiek zbiorów danych łączących i koordynujących dotychczasowe prace. Optymalnym rozwiązaniem byłoby utworzenie, centralnego, krajowego centrum [ośrodka] zasobów biologicznych jako nowej placówki naukowo-badawczej z kompetentnym personelem i nowym wyposażeniem technicznym. Alternatywnym i realnym do technicznej realizacji jest utworzenie centrum wirtualnego, z jednym węzłem łączącym wybrane placówki badawcze i przemysłowe. Rozwiązanie takie wymagałoby: a) komplementacji dokumentacji, która mogłaby być dostarczana przez zainteresowane, kooperujące placówki, b) utworzenia sieci połączeń interneto-wych, c) uzyskania rejestracji kolekcji kultur, d) spełnienia standardów jakościowych.

Biotechnologia, w sposób bezpośredni, może wpływać na różnorodność bio-logiczną poprzez eksploatację (także w sposób niekontrolowany) naturalnych, rodzimych zasobów genowych (gatunków dzikich oraz pierwotnych, ras i od-mian gatunków uprawnych). Podkreślić należy uzależnienie sukcesów nowoczesnej biotechnologii od dostępnych zasobów genowych. W konsekwencji – jak już wspominaliśmy – to właśnie firmy biotechnologiczne najbardziej zabiegają o ochronę zasobów bogactwa naturalnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>