W skali światowej

W skali światowej klonowanie takie uznane zostało za ważną technikę biome-dyczną, która nie wzbudza w zasadzie zastrzeżeń etycznych. Użycie w technice klonowania komórek pochodzących z embrionów również nie jest przedmiotem regulacji przez omawiany Protokół. Poglądy w tej kwestii są zróżnicowane, a moż-

Iiwość akceptacji etycznej jest co najmniej dyskusyjna. Użycie komórek z em-brionów powinno być oceniane w świetle wspomnianych zaleceń, przy czym standardy prawne ustalone w Konwencji Bioetycznej wyznaczają tu jednoznaczne bariery ochronne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>