W roku 2000 w porównaniu do lat 1998 i 1999

W roku 2000 w porównaniu do lat 1998 i 1999 nastąpiło pewne obniżenie zaufania do biotechnologii i jej produktów. Jest to obserwacja zbieżna do sytuacji w UE i USA. W krajach Afryki i Azji nie prowadzi się badań opinii publicznej na temat biotechnologii. Należy zwrócić uwagę, że sceptycyzm charakteryzują następujące zasadnicze parametry: o Obawy względem żywności GM zgłaszają społeczeństwa dostatnie, zamożne i syte, dla których różnica w cenie żywności rzędu 5% nie stanowi znaczenia, o Zastosowanie biotechnologii w ochronie środowiska, czy też w szeroko poję-tej medycynie (jak produkcja leków czy też diagnostyka), a zatem w tych obszarach, gdzie społeczeństwo odczuwa zasadnicze dolegliwości – odbiór biotechnologii jest zdecydowanie pozytywny, o Grupa społeczna, która jest pozytywnie nastawiona do produktów inżynierii genetycznej, włącznie z żywnością GMO – to ludzie młodzi (w przedziale wieku 20-30 lat), dobrze sytuowani i wykształceni, zainteresowani biotech-nologią.

Przedstawione wyniki skłaniają do sformułowania ogólnej tezy: Opinia publiczna o biotechnologii jest uwarunkowana przede wszystkim bezpośrednim zapotrzebowaniem na „produkty” nowoczesnej inżynierii genetycznej, a następnie wykształceniem i wiedzą: tam, gdzie społeczeństwo jest bardziej wykształcone tam jest pozytywniejszy stosunek do nowoczesnej biotechnologii i jej produktów. W świetle przedstawionych danych i proponowanych interpretacji oczywista jest, jak się wydaje, konkluzja, że społeczeństwo ocenia sceptycznie innowacje, których konieczność, niezbędność czy też bezpośredni profit jest wątpliwy. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku obecnie dostępnej na rynku żywności GM, która jest pochodną roślin odpornych na herbicydy czy też szkodniki, co nie stanowi bezpośredniego zainteresowania konsumenta. Można sądzić, że modyfikacje genetyczne zmierzające do wprowadzenia do żywności cennych składników, jak witaminy lub mikroelementy, a tym bardziej czynniki lecznicze (np. jadalne szczepionki) będą przez społeczeństwa przyjęte bardziej pozytywnie. Zrozumiałe, że w krajach gdzie żywność GM stwarza szansę wyżywienia społeczeństwa, zapobieżenia głodowi i groźnym chorobom masowym (jak Chiny, Indie) ocena uwarunkowana inną sytuacją ekonomiczną będzie w zasadniczy sposób odmienna. Z pewnością słuszna jest również inna konkluzja wielokrotnie już wzmiankowana: konieczność ustawicznej edukacji społecznej.

Czy współczesna biotechnologia jest tak skomplikowana, że dyskusje społeczne są stratą czasu? tak nie trudno powiedzieć

Najczęściej zadawane pytania ! kontrowersje dotyczące nowoczesnej biotechnologii. JaMe są podstawy olbaw przed biotechnologią I jaka jest rofla bioetyk! ©raz „zasady przezorności”?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>