W dużym stopniu tracą na znaczeniu

W dużym stopniu tracą na znaczeniu niezmiernie emocjonalne zagadnienia dotyczące korelacji cech osobowości z konkretnymi genami (jak przykładowo słynne doniesienia dotyczące odkrycia genów odpowiedzialnych za predyspozycje kryminalne, seksualne czy też alkoholizm). Jest to zagadnienie związane z prawem własności informacji, czyli prawa wyłączności posiadania informacji

sekwencji naszego genomu. Zrozumiałe, że najbardziej emocjonalnie odbieramy wszelkie dane związane z sekwencją genomu człowieka. Należy jednak pamiętać, że te najnowsze doniesienia naukowe „ograniczyły” również liczbę genów u zwierząt, jak i u roślin (por. rozdz. 10.7). Patentowanie genów zwierząt i roślin napotka zatem także na utrudnienia w jednoznacznym i reproduktywnym opisie. Gen spełnia kryteria zdolności patentowej jeżeli znane są: struktura, sekwencja

– 1 produkt ekspresji, który spełnia kryteria komercjalne (niezależnie od możli-wych zastrzeżeń natury etycznej). Obecnie zasadne jest, jak się wydaje, sfor-mułowanie zadania określenia warunków środowiskowych, determinujących ekspresję genu prowadzącą do zdefiniowanego produktu. Osobnym aspektem zagadnień własności intelektualnej – jak już sygnowaliśmy – jest kwestia dos-tępności danych i zakresu wykorzystywania tych informacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>