W badaniu opinii publicznej

W badaniu opinii publicznej przeprowadzonym w kwietniu 2000 r. przez Thomasa Hobana w USA stwierdzono, że technologie prowadzące do społecznie użytecznych produktów są lepiej odbierane, aniżeli te dla których społeczeń-stwo nie oczekuje bezpośrednich korzyści. Aspekty moralne i użyteczność były dwoma najważniejszymi parametrami rzutującymi na opinię. Generalna ocena i odbiór biotechnologii i jej produktów jest pozytywna w odbiorze u ponad połowy ludności USA. Trzeba jednakże stwierdzić, że sposób i zakres prowadzonych badań nie umożliwiał uwzględnienia różnic etnicznych, społecznych czy też geograficznych tego kraju, który populacją i obszarem jest równy całej Unii Europejskiej.

Analiza patentów oraz koordynacji projektów naukowo-badawczych wskazuje na dominującą rolę USA w rozwoju nowych technologii. Jednocześnie w USA obserwujemy znacznie wyższy współczynnik kooperacji na linii nauka – przemysł aniżeli w krajach UE. W Stanach Zjednoczonych najczęściej współpraca taka ma charakter sieci łączącej bardzo zróżnicowane instytucje, jak np. uniwersytety, placówki badawcze, przemysłowe i szpitale, fabryki. Tak zdywersyfikowany obszar kooperacji stwarza znacznie większe możliwości współpracy i bardziej efektywnego wdrażania rozwiązań. Bardzo istotną rolę odgrywa rząd USA, który swoje inicjatywy realizuje poprzez sieć placówek naukowych, finansowanych ze środków państwowych, dla których projekty badawcze mają zazwyczaj charakter perspektywiczny. Jest to rola zasadnicza i wskazująca przyszłe kierunki rozwoju. W krajach UE rola Komisji Europejskiej w transferze technologii i stymulacji rozwoju nowych koncepcji aplikacyjnych jest znacznie mniejsza. W UE, jak i w USA, nie ma wspólnej placówki (ponadnarodowej, jednej lub kilku) realizującej program badawczy i transfer technologii od placówek akademickich do przemysłu. Nakłady finansowe na badania podstawowe w Ameryce Płn. są znacznie większe aniżeli w Europie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>