Unia Europejska

Prawna regulacja zasad biobezpieczeństwa w związku ze stosowaniem bio-technologii jest najbardziej kompleksowa w Unii Europejskiej. Ponadto dzięki niemal nieustannym nowelizacjom przepisy prawne uwzględniają aktualny po-ziom wiedzy naukowej. Funkcją tych aktów jest harmonizacja ustawodawstw państw członkowskich, które niekiedy są niemal „kalką” rozwiązań unijnych. Również państwa aspirujące do członkostwa Unii, a zatem i Polska, stopniowo dostosowują ustawodawstwa krajowe do standardów obowiązujących w Unii.

Działania normatywne na rzecz zagwarantowania biobezpieczeństwa ludziom i środowisku podejmowane są w dwóch zasadniczych płaszczyznach: zamkniętego użycia GMO i wprowadzenia GMO do środowiska.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>