Układ nerwowy

Nawet u bardzo prosto zbudowanych zwierząt wielokomórkowych, takich jak jamo-chłony, konieczna jest dokładna koordynacja czynności wszystkich części organizmu. Nieskoordynowane i przypadkowe skurcze komórek nabłonkowo-mięśni owych do-prowadziłyby jedynie do chaotycznych drgań zwierzęcia zamiast precyzyjnych, skoordynowanych i celowych ruchów. Podobnie u wyższych zwierząt nie uporząd-kowane skurcze mięśni szkieletowych i mięśni naczyń lub jelit spowodowałyby jedynie nie uporządkowane i bezcelowe drobne skurcze zamiast precyzyjnej celowości ruchów kończyn i całego ciała oraz narządów wewnętrznych i naczyń krwionośnych. Właśnie dzięki układowi nerwowemu wszystkie te czynności odbywają się celowo, harmonijnie, a także w odpowiedniej kolejności i natężeniu.

Najmniejszym i zasadniczym elementem układu nerwowego jest komórka nerwowa (ryc. 222). Komórka nerwowa lub inaczej neuron ma char akterystyczny drzewkowaty kształt dzięki obecności licznych wypustek protoplazmatycznych. Komórka nerwowa posiada dwa rodzaje takich wypustek. Są to wypustki drzewiaste, zwane też dendrytami, oraz jedna w każdej komórce nerwowej wypustka osiowa lub inaczej neuryt (akson) (ryc. 222). Jądro komórkowe wraz z okołoją- drową cytoplazmą tworzy tzw. ciało komórkowe, zwane też perikarionem. W perikarionie znajdują się najważniejsze organelle komórkowe, m. in szorstkie błony siateczki endoplazmatycznej o charakterystycznej budowie i dużej zawartości kwasu rybonukleinowego, tworzące widoczne pod mikroskopem świetlnym silnie barwliwe ciałka Nissla (ryc. 222). Poza tym w perikarionie neuronu występują liczne mito-

chondria, aparat Golgiego oraz lizosomy. Wypustki natomiast zawierają neurofibryle impregnujące się solami srebra, typowe wyłącznie dla włókien nerwowych. Oprócz tego w wypustkach neuronu występują mitochondria. Nie stwierdza się tam natomiast na ogół obecności innych organelli. Wypustki nerwowe, czyli inaczej włókna

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>