U podstaw szczegółowych postanowień

U podstaw szczegółowych postanowień dyrektywy nr 90/679 leży zasada, że pracodawca powinien unikać narażania pracowników na działanie szkodliwego czynnika biologicznego, przez zastąpienie go nieszkodliwym lub mniej szkodliwym, w świetle aktualnej wiedzy. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe. Podejmując wszelkie dostępne środki w celu ochrony pracowników przed oddziaływaniem szkodliwych GMO, pracodawca ma obowiązek regularnie oceniać stopień zagrożeń i podejmować stosowne środki ochronne. Pracodawca ma obowiązek stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, a w szczególności:

– a) stosować wszelkie dostępne środki w celu zapobiegania lub ograniczania przypadkowego uwolnienia lub transferu szkodliwego GMO,

– b) używać znaku zagrożenia biologicznego i innych znaków ostrzegawczych,

– c) opracować plany działania na wypadek awarii związanej ze szkodliwymi GMO,

– d) kontrolować, o ile to technicznie możliwe i potrzebne, występowanie szkodliwych GMO poza sferą zamknięcia,

– e) zagwarantować bezpieczne i odpowiednio oznakowane kontenery w celu gromadzenia, składowania i transportu odpadów zawierających szkodliwe GMO,

– f) ustanowić wewnętrzne przepisy regulujące zasady bezpiecznego przeno-szenia i transportu szkodliwych GMO w miejscu pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>