Swego rodzaju zwieńczeniem dotychczasowych działań

Swego rodzaju zwieńczeniem dotychczasowych działań legislacyjnych na rzecz zagwarantowania biobezpieczeństwa jest ustawa 0 dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko . Przyjęta przed kilku miesiącami, dotychczas nie „zdawała egzaminu” praktycznej skuteczności. Podstawowym aktem prawnym, który zapewne na wiele lat wyznaczy standardy biobezpieczeństwa przy operacjach z GMO i komercjalizacji produktów GM jest wspomniana już ustawa 0 genetycznie zmodyfikowanych organizmach (por. rozdz. 14). Ustawa ta reguluje:

– 1) zamknięte użycie genetycznie zmodyfikowanych organizmów

– 2) zamierzone uwalnianie do środowiska genetycznie zmodyfikowanych organizmów, w celach innych niż wprowadzenie do obrotu

– 3) wprowadzenie do obrotu produktów genetycznie zmodyfikowanych orga-nizmów

– 4) wywóz za granicę i tranzyt produktów genetycznie zmodyfikowanych organizmów

– 5) właściwość organów administracji rządowej do spraw genetycznie zmodyfikowanych organizmów.

– 8. Normatywny mkas Wofiowamia luán

Pytanie o dopuszczalność

Pytanie o dopuszczalność klonowania ludzi nie może być rozstrzygnięte wy-łącznie na gruncie biotechnologii. Społeczeństwo domaga się ustanowienia granic dla wolności badań naukowych, a przede wszystkim zasad odpowiedzialności za ich wdrożenie. Na ten apel pierwsi odpowiedzieli bioetycy, filozofowie i teologowie. Skomplikowany splot zagadnień stawianych przez współczesną biotechnologię, genetykę i nauki medyczne spowodował, że coraz częściej słyszy się też apel o stosowne rozwiązania legislacyjne. Nie czekając na ustawodawców krajowych, społeczność międzynarodowa uregulowała normatywnie najważniejsze dla jednostki aspekty inżynierii genetycznej na płaszczyźnie ochrony praw człowieka. Zmierzyła się również z problemem klonowania człowieka, podejmując decyzje stanowcze i jednoznaczne, co należy do rzadkości, gdy przedmiotem regulacji jest nowa dziedzina stosunków społecznych i to niezwykle newralgiczna.

Klonowanie ludzi przestaje być wymysłem autorów powieści fantastycznych, a media informują, że do pierwszych takich prób ma dojść w najbliższych mie-siącach . Otóż specjaliści zajmujący się metodami sztucznego zapłodnienia zaproponowali bezpłodnym parom sklonowanie jednego z małżonków . Tego rodzaju zapowiedzi, a nie da się wykluczyć, że już podjęto próby, podważają oczywiście zaufanie do skuteczności zakazów prawnych. Coraz powszechniejsze jest przekonanie, że jeśli tylko będzie zapotrzebowanie, a uczeni dopracują metody i techniki, klony pojawią się wśród nas. Toteż społeczność międzynarodowa poszukuje coraz to nowych środków normatywnych dla wzmocnienia zakazu klonowania ludzi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>