Standardy międzynarodowe

Standardy międzynarodowe mają szczególną rolę do spełnienia, a mianowi-cie doprowadzenie do harmonizacji systemów prawa krajowego poszczególnych państw. Różnice w systemach prawnych prowadzą łatwo do omijania zakazów, jeśli są one ustanowione tylko w niektórych państwach. Tytułem przykładu wy-starczy wskazać na tzw. turystykę aborcyjną. Toteż dążenie do uniwersalizacji standardów związane jest z zamiarem zagwarantowania ich skuteczności.

Rada Europy. Podstawowa rola w ukształtowaniu reguł postępowania w za-kresie klonowania przypada Radzie Europy. Już rekomendacja nr 934 (1982) Zgromadzenia Parlamentarnego dotycząca inżynierii genetycznej stanowiła, że prawo do życia i godności jednostki ludzkiej, chronione artykułami 2 i 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka zakłada również prawo do dziedziczenia struktury genetycznej, która nie została sztucznie zmieniona. Rekomendacja nr 1046 (1986) Zgromadzenia Parlamentarnego zatytułowana Wykorzystanie embrionów i płodów ludzkich w celach diagnostycznych, terapeutycznych, naukowych, przemysłowych i handlowych wzywa państwa członkowskie m.in. do zakazania tworzenia embrionów ludzkich drogą zapłodnienia in vitro dla celów badawczych. Rekomendacja zabrania jednoznacznie tworzenia identycznych istot ludzkich poprzez klonowanie bądź jakąkolwiek inną metodę. Ustanowiony jest ponadto zakaz tworzenia chimer wewnątrzgatunkowych, tworzenia osobników z osób tej samej płci i sztucznego tworzenia identycznych bliźniąt . Rekomendacja nie wzbudziła większego zainteresowania. Nie miała mocy wiążącej prawnie, a była jedynie zaleceniem kierowanym do Komitetu Ministrów. Na poziomie ówczesnej wiedzy medycznej techniki wymienione w rekomendacji nie mogły być stosowane, np. klonowanie ssaków, ektogeneza. Wydawało się zatem, że rekomendacja pozostanie na wiele lat oderwaną od życia, proklamacją abstrakcyjnych idei. Tymczasem rozwój nauki oferował człowiekowi nowe możliwości, stawiając też przed nim nowe wyzwania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>