Skuteczność regulacji prawnych

Skuteczność regulacji prawnych w dziedzinie biotechnologii, a zwłaszcza w sferze tak newralgicznej jaką jest klonowanie, bywa kwestionowana i to z różnych pozycji. Otóż P. Stępień, specjalista w zakresie genetyki molekularnej pisze: może dojść niestety do niefortunnych regulacji prawnych, hamujących postęp medycyny, a więc działających na szkodę pacjentów. Przykładem takich działań jest niedawna deklaracja UNESCO w sprawie genomu człowieka. W wyniku mo-zolnie wypracowanego kompromisu został ustalony bardzo nieprecyzyjny tekst, który może stać się podstawą restrykcyjnych regulacji prawnych w państwach – sygnatariuszach deklaracji…”

W skuteczność regulacji prawnych i instytucjonalnych wątpią również teolo-gowie. Tak np. ksiądz K. Kloskowski pisał: „… mit skuteczności oddziaływania ustanowionego prawa, tworzonych komitetów i składanych deklaracji, wciąż jest aktualny…” i w dalszym ciągu: „… wszelkiego typu ogłaszane memoranda czy nawet konwencje, dokumenty czysto jurydyczne nie są wiążące ani prawnie, ani moralnie dla badaczy podejmujących eksperymenty genetyczne, w szczególności klonowanie organizmów ludzkich. W konsekwencji wspomniane deklaracje mają de facto mitotwórczy charakter z jednej strony, uspokajają tych badaczy, którzy w gruncie rzeczy przestrzegają pisane i nieformalne uzgodnienia wiarygodnych gremiów uczonych, z drugiej zaś niestety, wyzwalają swoistą »agresję« naukową, w której kluczem jest łamanie wszelkich barier ograniczających jakoby rozwój badań naukowych. Rozstrzygnięcie kwestii klonowania nie jest zatem możliwe na płaszczyźnie argumentacji prawnej…”

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>