Różnorodność biologiczna

Konwencja z Rio de Janeiro nakłada na państwa liczne obowiązki związane z ochroną różnorodności biologicznej. Należą do nich m.in. opracowanie krajowej strategii oraz planów i programów tej ochrony, a także ustanowienie metod i środków umożliwiających rozpoznanie i kontrolowanie zagrożeń wynikających z użycia oraz wprowadzenia do środowiska genetycznie zmodyfikowanych or-ganizmów. Jest oczywiste, że dla skutecznej ochrony różnorodności biologicznej podstawowe znaczenie mają przedsięwzięcia organizacyjne i decyzje finansowe. Nie można jednak lekceważyć funkcji jaką w tym zakresie spełnia ustawodawstwo, pod warunkiem, że jest ono klarowne i jednoznaczne, a jego treść adekwatna do zobowiązań międzynarodowych.

Konstytucja RP ustanawia następujące reguły obowiązywania i stosowania traktatów w krajowym porządku prawnym: – a) ratyfikowany traktat stanowi część krajowego porządku prawnego

– b) traktat ratyfikowany za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą

– c) traktat jest bezpośrednio stosowany, chyba że jego stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy (art. 91).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>