Rola systemu represji dynamicznej

Postulowaną dla tego schematu równoległość pomiędzy postępującym rozwojem i zwiększaniem się zawartości histonów w jądrach komórkowych udało się dotychczas stwierdzić tylko u żaby. Horn (1962) wykazał brak zasadowych białek w jądrze zapłodnionego jaja żaby, a nawet w jądrach blastomerów aż do stadium moruli lub wczesnej blastuli. Badacz ten utożsamia te białka z histonami.

Częściowo hipotetyczny charakter mają także poglądy o roli w cytodyferencjacji represji dynamicznej zachodzącej wg schematu Jacoba i Monoda. Zgodność wielu zjawisk występujących w rozwoju czyni te poglądy bardzo prawdopodobnymi. Przyjmuje się, że system represji dynamicznej początkowo obejmuje ogół genów zygoty. Jądro zapłodnionego jaja przedstawia w myśl tych poglądów układ genów poddanych całkowitej blokadzie. Rozwój, prowadzący poprzez bruzdkowanie do rozdziału różnych rodzajów cytoplazmy pomiędzy powstające blastomery, odbywa się pod kontrolą genetycznych informacji przekazanych do cytoplazmy jeszcze w oogenezie. Działanie czynników cytoplazmy tycznych, różnych w poszczególnych blastomerach, powodowałoby derepresję, czyli aktywację pewnych genów. Lamon (1967) przypuszcza, że aktywowane geny mogą rozpocząć produkcję m-RNA zawierającego informację o sekwencji aminokwasów konieczną dla syntezy histonów. Kolejne represyjne działanie tych białek na DNA cechowałoby już dalsze, bardziej trwałe w skutkach etapy różnicowania.

Rola systemu represji dynamicznej nie kończy się z chwilą włączenia się systemu represji strukturalnej. Powszechnie’przyjmuje się, że aktywacja genów biorących udział w syntezie białek czynnych w indukcji zarodkowej jest wywołana derepresją w systemie dynamicznym. Innymi słowy, ten rodzaj represji operuje na tych odcinkach DNA, które nie zostały zablokowane podczas represji strukturalnej, dokonanej przez histony.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>