Rola opinii publicznej w rozwoju biotechnologii

Biotechnologia jest szczególną dziedziną nauki, techniki i gospodarki naro-dowej: bardzo zaawansowane podstawowe badania naukowe dotyczące samej istoty struktury molekularnej materii ożywionej są w swej ostatecznej formie sprzedawane na rynku w formie najbardziej popularnych i powszechnych arty-kułów konsumpcyjnych, jak np. ketchup, hamburger czy proszek do prania. Mamy zatem pozornie bardzo proste sprzężenie: o dalszym rozwoju inżynierii genetycznej decyduje konsument poprzez swój wybór i zakup, a zatem analiza odbioru społecznego ma zasadnicze znaczenie dla prognozowania perspektyw ekonomicznych i znaczenia gospodarczego tej dziedziny.

W ostatnich latach dwa zagadnienia wzbudzały szczególnie duże zainteresowanie społeczne: żywność genetycznie zmodyfikowana (żywność GM) oraz klonowanie. W odniesieniu do klonowania nie prowadziliśmy badań szczegółowych, jednakże można sądzić, że polska opinia społeczna jest zdecydowanie negatywnie nastawiona do tego problemu (szerzej na temat klonowania por. rozdz. 8). W odniesieniu do żywności GM opinie są podzielone. Należy w tym miejscu wyjaśnić, że dla celów analizy opinii stosowaliśmy uproszczoną definicję żywności GM nie w pełni poprawną z naukowego i prawnego punktu widzenia, ale intuicyjnie zrozumiałą dla ludzi (a także zbieżną z definicją przyjętą w badaniach Unii Europejskiej) (por. także rozdz. 3). Żywność GM – jak już wspominaliśmy

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>