Reasumując wnioski

podziału może przebiegać u ssaków praktycznie w dowolnym kierunku południkowym, terytorium cytoplazmy, które zdolne jest do wytworzenia całości zarodka, może znaleźć się albo w jednym, albo w drugim blastomerze, albo też może być rozdzielone na obydwa blastomery. Chociaż zarodki ssaków cechują się dużymi możliwościami regulacyjnymi, to widzimy jednak, że również u nich zasięg tych możliwości zostaje stosunkowo wcześnie ograniczony przez zróżnicowanie cytoplazmy.

Reasumując wnioski przedstawione w niniejszym ustępie możemy stwierdzić, że pomiędzy jajami typu mozaikowego a jajami typu regulacyjnego nie ma zasadniczych różnic i dlatego oddzielenie ich od siebie jest bardzo trudne. W rozwoju zarówno jednej, jak i drugiej grupy istnieje pewien okres, w którym możliwości regulacyjne cytoplazmy są bardzo szerokie. Ograniczenie tych możliwości następuje stopniowo, przy czym determinacja w jajach mozaikowych zachodzi wcześniej, a w jajach regulacyjnych później.

Mimo że teoretycznie przeciwstawianie sobie jaj mozaikowych i regulacyjnych nie jest całkowicie słuszne, w praktyce podział ten stosuje się nadal. Dostarcza on bowiem zarazem informacji co do okresu, w którym następuje determinacja głównych zarysów budowy zarodka.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>