Przykłady histogenezy

Rozpatrzmy dwa przykłady różnicowania, w wyniku którego powstaje w jednym przypadku tkanka chrzęstna, a w drugim tkanka mięśniowa zbudowana z włókien mięśniowych poprzecznie prążkowanych skurcze tych włókien zależą od kontrolującej czynności kory mózgowej. U człowieka mówimy w tym przypadku o mięśniach zależnych od woli. Oba te rodzaje tkanki biorą początek z nie zróżnicowanych komórek mezenchymy.

Pierwsze fazy różnicowania się chrząstki zaznaczają się zaokrągleniem komórek ¦mezenchymy i zmniejszeniem przestrzeni między nimi (ryc. 194). Włókna poza- komórkowe są już obecne i stopniowo zostają otoczone substancją międzykomórkową, także produkowaną przez różnicujące się elementy, która zmienia barwliwość w stosunku do pewnych związków używanych do wybarwiania mikroskopowych

preparatów tkanek. Otoczone tą substancją komórki zmieniają wygląd, gromadzą duże ilości płynu w wodniczkach, zaokrąglają się albo przyjmują kształt wieloboczny. Dzielą się też mitotycznie przez długi czas. W substancji międzykomórkowej wzdłuż

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>