Przedstawione regulacje prawne

Przedstawione regulacje prawne, jak się wydaje, są wystarczającym instru-mentem dla zagwarantowania bezpieczeństwa, niemniej jednak zawsze trzeba się liczyć z możliwością wypadku. Toteż w dyrektywie zamieszczone są szcze-gółowe przepisy dotyczące sytuacji nadzwyczajnych. Po pierwsze, są to reguły odnoszące się do środków prewencyjnych. Podmiot odpowiedzialny za prowa-dzone eksperymenty ma obowiązek przygotowania szczegółowego regulaminu

– 1 planu postępowania w celu ochrony ludzi i środowiska na zewnątrz laborato-rium, w przypadku wystąpienia awarii. Plan taki opracowywany jest w porozu-mieniu z właściwymi służbami ratowniczymi. Władze państwowe i samorządowe

– z reguły szczebla lokalnego – ponoszą odpowiedzialność za przekazanie in-formacji o środkach bezpieczeństwa oraz o sposobie postępowania w razie awarii, wszystkim którzy mogą być narażeni na jej skutki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>