Prawo konsumenta do wyboru i nadzoru

Dla konsumenta prawo wyboru jest determinowane przez wiedzę i znajo-mość zagadnienia wszystko nieznane i niezrozumiałe będzie zapewne traktowane jako zagrożenie. Zaufanie społeczeństwa i przekonanie o racjonalnych przesłankach wyboru społecznego muszą być permanentnie budowane. Dostarczenie informacji nie wystarcza, bowiem zaufanie do źródła informacji jest równie ważne jak sama informacja.

Formy udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji są zróżnicowane, np. poprzez warsztaty dyskusyjne, publiczne sądy i przesłuchania ekspertów, grupy tematyczne oraz badania społeczne. Kluczem w wielu dyskusjach jest określenie w jakim stopniu społeczeństwo rozumie nowe technologie. Stąd często bierze się termin „ignorancja społeczeństwa” i założenie, że wzrost wiedzy poprawi zakres akceptacji społecznej. Tematami najczęściej analizowanymi w dyskusjach publicznych to żywność GM, ksenotransplantacje, terapia genowa, zwierzęta transgeniczne, badania genetyczne człowieka, agrobiotechno- logia.

Czy jest jakaś szczególna specyfika biotechnologii w porównaniu do innych nowoczesnych działów technologii i techniki? Wydaje się, że nie ma to większego znaczenia bowiem istotny jest faktor nowości, innowacyjności i re- wolucyjność koncepcji w wymiarze społecznym, natomiast charakter rozwiąza- nia technicznego jest wtórny, praktycznie bez znaczenia dla uwarunkowań społecznych. Każde z osiągnięć technicznych powodowało zawsze bardzo zbliżone reakcje społeczne i stymulowało określone potrzeby, np. nowych re-gulacji prawnych, możliwości dalszego rozwoju technicznego, jak i specyficzny odbiór społeczny. Najczęściej na pierwszym etapie występował opór i niechęć do nowości, które po pewnym wstępnym okresie zanikały. Genetycznie zmodyfikowane organizmy są przykładem takiego najnowszego rozwiązania technicznego i ciągle znajdują się na etapie przekonywania społeczeństwa do ich zalet.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>