Pracownicy

Pracownicy narażeni na kontakt z GMO powinni przejść stosowne szkolenia – 1 uzyskać pisemne instrukcje dla każdego stanowiska pracy. Szkolenia winny być prowadzone w regularnych odstępach czasu oraz każdorazowo, gdy pojawiają się nowe zagrożenia. Szczegółowe kwestie dotyczące m.in. środków higieny osobistej i zasad opieki medycznej uregulowane są w kilku dyrektywach Komisji UE, a także w aneksach do omawianej tu dyrektywy Rady.

Unia Europejska przywiązuje szczególnie dużą uwagę do zagwarantowania bezpieczeństwa pracownikom mającym kontakt z czynnikami biologicznymi, o czym świadczą liczne nowelizacje omawianej dyrektywy. Warto przy tym pod-kreślić, że regulacje te są niezwykle szczegółowe. Przykładowo dyrektywa Rady nr 93/88 nakłada na państwa obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych pracowników mających kontakt z enumeratywnie wymienionymi bakteriami, wirusami i grzybami. Dyrektywa Komisji nr 95/30 dokonuje przekwalifikowania niektórych czynników biologicznych do wyższej kategorii ryzyka, co było możliwe w świetle najnowszej wiedzy naukowej. Podobną funkcję odgrywa dyrektywa Komisji nr 97/65, dokonując zmiany kwalifikacji niektórych chorób (np. Creutz- felda-Jakoba). Dyrektywa Komisji nr 97/59 zapoczątkowuje systematyczny przegląd klasyfikacji czynników biologicznych, pod kątem zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>