Powinowactwo komórek, ich agregacja i reagregacja

Przejdziemy obecnie do omówienia badań nad wzajemnym powinowactwem komórek i ich agregacją. Powinowactwo komórek należących do różnych listków zarodkowych zostało bliżej określone przez Holtfretera już w 1939 r. U płazów eksplantowana ełcto- derma i entoderma nie zespalają się trwale ze sobą. Jeżeli jednak do eksplantatów tych listków zarodkowych dodać mezodermę, to za jej pośrednictwem nastąpi trwałe złączenie wszystkich trzech listków ze sobą. Mezoderma łączy się bowiem zarówno z ekto-, jak i z entodermą. Wykazano także, że selektywne powinowactwo występuje również w zróżnicowanych tkankach larwalnych płazów. Po transplantacji tkanki, które normalnie stykają się ze sobą w organizmie, łączą się w nowym dla siebie otoczeniu, natomiast tkanki nie sąsiadujące także po przeszczepieniu nie łączą się.

Zjawisko selektywnego powinowactwa występuje również u poszczególnych komórek, w mieszaninie składającej się z izolowanych komórek uzyskanych z tkanek zarodkowych przez ich lekkie nadtrawienie trypsyną. Trypsyna w odpowiednich warunkach rozpuszcza substancje spajające komórki. Wielkie znaczenie mają tu także jony wapnia i magnezu. U młodych zarodków płazów wystarcza umieszczenie ich w płynach izotonicznych nie zawierających tych dwóch pierwiastków, aby uzyskać oddzielenie się komórek. U zarodków ptaków i ssaków takie rozdzielenie tkanek na poszczególne żywe komórki następuje dopiero pod działaniem trypsyny. Moscona z współpracownikami opracował specjalną metodę, w której agregację komórek izolowanych działaniem trypsyny przeprowadza się w wirujących naczyniach i w ściśle kontrolowanej temperaturze. W kontrolowanych warunkach szybkość agregacji,, liczba, gradacja wielkości i kształt oraz wewnętrzna struktura agregatów są zawsze^ takie same.

Agregacja komórek odgrywa dużą rolę w czasie ruchów morfogenetycznycli i migracji w rozwoju zarodkowym. Jest ona także istotnym czynnikiem grupowania

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>