Pierwsze użycie instalacji

Pierwsze użycie instalacji do eksperymentowania z GMO wymaga uprzedniego zezwolenia kompetentnego organu państwa. Przepisy dyrektywy w sposób szczegółowy określają rodzaj dokumentów, jakie winny towarzyszyć wnioskowi o udzielenie zezwolenia. Przede wszystkim jest to dokumentacja zawierająca ocenę zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska. Ponadto przedkładane dossier powinno zawierać: charakterystykę GMO lub kombinacji GMO, informacje o poziomach i ro- dzajach zabezpieczeń, informacje o środkach bezpieczeństwa pracy, sposób traktowania odpadów i plan postępowania w przypadkach awarii. W razie pojawienia się nowych, ważnych informacji lub zmiany zasad zamkniętego użycia w sposób, które mogłyby mieć znaczące konsekwencje dla zwiększenia stopnia zagrożeń dla ludzi i środowiska, użytkownik informuje niezwłocznie organ państwa. Analogiczny obowiązek spoczywa na użytkowniku w przypadku zmiany kategorii GMO na bardziej niebezpieczną. Przed udzieleniem zezwolenia na zamknięte użycie GMO właściwy organ analizuje otrzymaną od wnioskodawcy dokumentację pod kątem zgodności z wymogami dyrektywy. Warto w tym miejscu podkreślić, że warunki ustanowione w dyrektywie są bardzo dokładnie sprecyzowane w kilku aneksach. Przed udzieleniem zezwolenia organ państwa może zażądać przedłożenia dodatkowych informacji. W decyzji o udzieleniu zezwolenia można ograniczyć czas trwania eksperymentu, jak również poddać go szczególnym warunkom.

W dyrektywie podkreśla się celowość prowadzenia konsultacji z zaintereso-wanymi organizacjami pozarządowymi lub z lokalną ludnością, co do każdego aspektu proponowanego eksperymentu. Przepis ten nie ma jednak charakteru wiążącego i odgrywa raczej funkcję postulatywną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>