Parlament Europejski

– 1 do podjęcia współpracy międzynarodowej na rzecz umocnienia zasad etycz-nych w wykorzystywaniu osiągnięć biotechnologii. W październiku 1993 r. Par-lament Europejski uchwala rezolucję W sprawie klonowania embrionu ludzkiego. Zainteresowanie tą problematyką wzrasta w związku z udanymi doświadcze-niami w zakresie klonowania zwierząt (sklonowanie owieczki Dolly), które stają się inspiracją do kolejnych inicjatyw normatywnych. Ich apogeum przypada na 1998 r.

Parlament Europejski przyjął w styczniu 1997 r. rezolucję W sprawie klonowa-nia ssaków. We wstępie do tego dokumentu czytamy: „każdy człowiek ma prawo do swej własnej tożsamości genetycznej… klonowanie jest i musi być w przysz-łości – zabronione” (each individual has a right to his or her own genetic identity… human cloning is, and must continue to be, prohibited). Z kolei w rezolucji W sprawie etycznych i prawnych aspektów inżynierii genetycznej przyjętej w marcu tego samego roku, Parlament Europejski stwierdza, że „jedyną odpowiedzią na możliwość produkowania ludzi poprzez klonowanie oraz na eksperymenty mające na celu klonowanie ludzi jest uznanie tych działań za przestępstwo podlegające karze”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>