Organ państwa

Organ państwa jest uprawniony do bieżącego monitorowania i kontroli pro-wadzonych prac. Jeśli oceni, że wzrosło zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska może domagać się modyfikacji prowadzonych badań lub podjąć decyzję o ich zawieszeniu lub zakończeniu. Dokumentacja prowadzonych prac winna być przechowywana przez użytkownika instalacji laboratoryjnej, a okres przechowywania zależy od kategorii GMO i rodzaju prowadzonych operacji. Przy eksperymentach o niskim stopniu ryzyka, z użyciem GMO zaliczanych do kategorii małego lub średniego zagrożenia, nie jest wymagane każdorazowo zezwolenie. Użytkownik zobowiązany jest natomiast do poinformowania właściwego organu

Czytaj Więcej

Podobne spostrzeżenia

Doświadczenia przedstawione powyżej, a także analiza rozwoju wielu innych grup zwierząt, udowodniły, że ścisłe odgraniczenie od siebie jaj mozaikowych i regulacyjnych jest bardzo trudne. Jaja, które na pierwszy rzut oka można zakwalifikować jako jaja regulacyjne, wykazują bowiem we wczesnych okresach rozwojowych często pewien stopień determinacji – i odwrotnie – jaja mozaikowe, w większym lub mniejszym stopniu zdolne są z reguły także do reakcji regulacyjnych.

Czytaj Więcej

Na podstawie tych doświadczeń

Na podstawie tych doświadczeń można wyprowadzić tylko jeden wniosek. Rege-neracja u kręgowców jest procesem miejscowym. Komórki blastematyczne powstają

z tkanek znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie rany. Nie powstają one na-tomiast z komórek krwi, które wraz z naczyniami krwionośnymi dostają się z nie- naświetlonych okolic ciała.

Czytaj Więcej

Pleksiglas

dla makrocząsteczek (ryc. 199). Indukcja w takim systemie występuje, gdy mezenchy- ma oddziałuje co najmniej przez 30 godz., a różnicowanie nabłonka, raz rozpoczęte, nie wymaga już dalszego jej działania. W opisanym doświadczeniu induktor nie musi być swoisty. Każda niemal mezenchyma zarodkowa, a nawet mezenchyma obco- gatunkowa wywołuje różnicowanie się gruczołowego nabłonka trzustki. Inaczej jest w przypadku nabłonka, z którego powstaje gruczołowe utkanie ślinianki. Dla rozpoczęcia różnicowania tego nabłonka konieczne jest oddziaływanie specyficznej mezenchymy pobranej z okolicy przyszłego zawiązka tego gruczołu.

Czytaj Więcej

Wady rozwojowe spowodowane wpływem środowiska Zakażenia

Niektóre zakażenia, szczególnie wirusowe, wysuwają się na plan pierwszy jako przyczyny wad rozwojowych. Największe znaczenie pod tym względem mają: wirus różyczki, grypy, odry, ospy wietrznej, nagminnego zapalenia wątroby oraz zapalenia ślinianek przyusznych. Zakażenie wirusowe jest szczególnie niebezpieczne, jeżeli ma miejsce w czasie pierwszych 4 tygodni rozwoju. W przypadku zakażenia różyczką w pierwszych tygodniach ciąży wady rozwojowe występują aż u 47 % dzieci. Różyczka, która sama w sobie jest chorobą o łagodnym przebiegu, jest więc najgroźniejszym z zakażeń powodujących wady rozwojowe.

Czytaj Więcej

W wypowiedziach publicznych

W wypowiedziach publicznych, adresowanych do szerokiego kręgu odbior-ców, dla popularyzacji i barwnego określenia struktury genomu, używano po-równania genomu człowieka do… książki kucharskiej. Każdy może przeczytać przepis zawarty w książce kucharskiej o tym jak zrobić wspaniały suflet, bryzol czy też sernik, ale nie każdy potrafi upiec, usmażyć czy też ugotować, pomimo że tekst jest dostępny. Właśnie tak przedstawia się sytuacja z genomem człowieka czy też innymi dostępnym informacjami w zakresie genomiki. Tekst jest ogólnie dostępny, ale jego interpretacja, a tym bardziej wykorzystanie, a zatem zrozumienie budzi znacznie więcej trudności i kłopotów.

Czytaj Więcej

Determinacja narządów pierwotnych

W poprzednim rozdziale zwróciliśmy uwagę, że cytoplazma komórki jajowej jest tworem niejednorodnym. Wykazuje ona zawsze mniej lub bardziej wyraźne zróżnicowanie, które uwarunkowane jest różnicami we właściwościach kory komórki jajowej. Różnice te zachowują się także podczas bruzdkowania, w rezultacie czego cytoplazma poszczególnych blastomerów wykazuje odmienne właściwości fizyczne i chemiczne. Fakt ten ma olbrzymie znaczenie podczas dalszych etapów rozwoju zarodkowego, które można podzielić na dwa okresy: 1) okres topogenezy, czyli kształtowania się narządów pierwotnych i zasadniczych rysów budowy zarodka oraz 2) okres histogenezy, czyli różnicowania tkankowego. Okresy histogenezy i topogenezy zachodzą częściowo na siebie.

Czytaj Więcej

Układ nerwowy

Nawet u bardzo prosto zbudowanych zwierząt wielokomórkowych, takich jak jamo-chłony, konieczna jest dokładna koordynacja czynności wszystkich części organizmu. Nieskoordynowane i przypadkowe skurcze komórek nabłonkowo-mięśni owych do-prowadziłyby jedynie do chaotycznych drgań zwierzęcia zamiast precyzyjnych, skoordynowanych i celowych ruchów. Podobnie u wyższych zwierząt nie uporząd-kowane skurcze mięśni szkieletowych i mięśni naczyń lub jelit spowodowałyby jedynie nie uporządkowane i bezcelowe drobne skurcze zamiast precyzyjnej celowości ruchów kończyn i całego ciała oraz narządów wewnętrznych i naczyń krwionośnych. Właśnie dzięki układowi nerwowemu wszystkie te czynności odbywają się celowo, harmonijnie, a także w odpowiedniej kolejności i natężeniu.

Czytaj Więcej

Unia Europejska importuje ok. 14 min ton soi rocznie

Unia Europejska importuje ok. 14 min ton soi rocznie. Wspominaliśmy już, że konieczny będzie dodatkowy import ok. 3 min ton. Około 1/3 upraw stanowi soja transgeniczna. Dokładnie w 2000 r. uprawiano 25,8 min ha soi transgenicznej, co stanowiło 58% całości upraw transgenicznych, a 36% upraw soi w skali światowej. Zgodnie z obecnymi normami nie jest prowadzona segregacja soi i otrzymywany produkt (np. mączka lub śruta sojowa) jest mieszanką soi transgenicznej i klasycznej. Prowadzenie oddzielnych silosów, transportu i znakowania będzie powodować zwyżkę cen o 6-18% (szacunek kosztu segregacji jest odmienny w opinii różnych ekspertów). Istotą takiego systemu byłoby nie tylko stwierdzenie „jaka to jest soja”, ale również możliwość identyfikacji producenta i pola, na którym soja byłaby uprawiana. Tylko pełna charakterystyka produktu roślinnego: pole, odmiana, numer serii materiału siewnego, nazwisko producenta, adres elewatora będą gwarantować zgodność opisu i jakość ziarna. Tego typu system jest już wypraktykowany w odniesieniu do zbiorów cennych owoców, np. winogron do produkcji najwyższej jakości win, jak i przy produkcji mięsa, gdzie w UE teoretycznie prawie każda sztuka bydła i porcja mięsa w supermarkecie mogą być zidentyfikowane.

Czytaj Więcej