Związki chemiczne

Do związków chemicznych mających znaczenie jako teratogeny zaliczyć należy wiele takich, które były lub są jeszcze używane w niektórych wypadkach jako leki. Do dawniej stosowanych należy szczególnie silnie teratogenny talidomid, a wśród obecnie jeszcze używanych – liczne leki z grupy antymitotyków i antymetabolitów. Te ostatnie używane są głównie jako związki przeciwnowotworowe. Należą tu m.in. aminopteryna, ametopteryna i busulfan. Teratogenny okazał się również jeden z leków stosowanych w cukrzycy, a mianowicie tolbutamid. Lista związków teratogennych jest oczywiście jeszcze znacznie dłuższa i dlatego obecnie wprowadza się testowanie nowych leków w kierunku ich działania teratogennego jako rutynowe badanie.

Czytaj Więcej

Firma Celera Genomics Group

Firma Celera Genomics Group powstała w 1997 r., jako konkurencja dla uru-chomionego w 1990 r. projektu badawczego finansowanego przez rząd amery-kański Human Genom Project. Oba zespoły badawcze mają ten sam cel: poznanie struktury i funkcji genomu człowieka. Jednakże zespoły stosują nieco inne technologie badawcze. Craig Venter w opinii specjalistów opublikował (16 lu-tego 2001 r.) lepszą, prostszą, bardziej czytelną mapę naszego genomu. Ta charakterystyka ma zasadnicze znaczenie ekonomiczne, bowiem firmy farma-ceutyczne oczekują z dużą niecierpliwością informacji o właściwościach i ce-chach strukturalnych genów odpowiedzialnych za określone choroby. Zdaniem analityków giełdowych firma Celera jest na właściwej drodze, aby zająć w bio-technologii taką samą pozycję jak IBM w informatyce. Niezależnie od ważnych i wysoko cenionych na rynku biotechnologicznym stwierdzeń, firma Celera w swoich doświadczeniach dokonała wielu odkryć o nieco groteskowym cha-rakterze, w specyficznej interpretacji. Przykładowo wykryto, że równolegle ba-dany genom myszy różni się tylko trzystu genami od ludzkiego, a zatem postawiono tezę, że różnica pomiędzy nami a mysząjest bardzo niewielka. Podobno niektórzy przedstawiciele naszego gatunku byli rozczarowani takim trywialnym stwierdzeniem.

Czytaj Więcej

Tkankowe czynniki regulacyjne

Oprócz hormonów sensu stricto w ostatnich latach poznano specyficzne czynniki regulujące wzrost tkanek, a wytwarzane w tych samych tkankach, na które działają. Rozprzestrzeniają się one drogą dyfuzji, ale zachodzić może prawdopodobnie również przenoszenie ich na odległość drogą humoralną, tj. za pośrednictwem krwi, chłonki i płynów tkankowych. Z tkanki nabłonkowej myszy np. wyosobniono substancję hamującą mitozy właśnie w nabłonku. Podobne substancje, hamujące specyficznie podziały w tkankach, z których zostały ekstrahowane, wyosobniono z wątroby, śledziony i leukocytów. Bullough nazwał te specyficzne inhibitory tkankowe chalo- nami. Chałony w swojej funkcji regulacyjnej współdziałają z innymi czynnikami, przede wszystkim z hormonami. I tak okazało się, że adrenalina tworzy z chalonami kompleksy silnie hamujące podziały komórkowe. Współdziałaniem chalonów z adrenaliną wytłumaczyć można dobowe wahania aktywności mitotycznej w tkankach. Okazuje się, że komórki nabłonka dzielą się najintensywniej w godzinach nocnych. W tym też czasie poziom adrenaliny w krwi jest najniższy. Mamy tutaj więc przykład współdziałania czynnika hormonalnego i tkankowego w regulacji podziałów komórkowych. Na przykładzie dobowych wahań częstości mitoz widzimy, że natężenie niektórych procesów w organizmie ulega cyklicznym wahaniom.

Czytaj Więcej

W badaniu opinii publicznej

W badaniu opinii publicznej przeprowadzonym w kwietniu 2000 r. przez Thomasa Hobana w USA stwierdzono, że technologie prowadzące do społecznie użytecznych produktów są lepiej odbierane, aniżeli te dla których społeczeń-stwo nie oczekuje bezpośrednich korzyści. Aspekty moralne i użyteczność były dwoma najważniejszymi parametrami rzutującymi na opinię. Generalna ocena i odbiór biotechnologii i jej produktów jest pozytywna w odbiorze u ponad połowy ludności USA. Trzeba jednakże stwierdzić, że sposób i zakres prowadzonych badań nie umożliwiał uwzględnienia różnic etnicznych, społecznych czy też geograficznych tego kraju, który populacją i obszarem jest równy całej Unii Europejskiej.

Czytaj Więcej

Z chwilą zapanowania na Zachodzie chrześcijaństwa

Z chwilą zapanowania na Zachodzie chrześcijaństwa, przyjęty bez żadnych zastrzeżeń autorytet Biblii hamował skutecznie przez długie wieki wszelkie niezależne i samodzielne badania oraz dociekania w dziedzinie ewolucjonizmu. Dosłowne bowiem komentowanie „Księgi Rodzaju“ wykluczało możliwość zasadniczej przemiany jednych form życia w drugie. Każdy gatunek miał zawdzięczać swój byt aktowi stworzenia, a świat obecny ma tylko te formy życia, które ocalały z wód potopu dzięki arce Noego. Równocześnie dosłowne tłumaczenie zdań zawartych w Biblii wskazywało, że sam akt twórczy nie był zbyt odległy od czasów dzisiejszych. Wprawdzie poglądy poszczególnych teologów różniły się nieco pod tym względem, żaden z nich jednak nie sądził, aby świat istniał

Czytaj Więcej

Chromosomy szczoteczkowe

W oocytach I rzędu u płazów widoczne są w pewnym okresie chromosomy nie tylko bardzo silnie wydłużone i cienkie, lecz zarazem posiadające liczne boczne pętle wyglądające jak szczecie na szczoteczkach do czyszczenia probówek. Podobne szczoteczki były używane do czyszczenia szkieł w dawnych lampach naftowych i stąd owe chromosomy nazwano w piśmiennictwie anglosaskim „lampbrush chromosomes” (ryc. 213). W profazie mejozy zawsze widoczne są na chromosomach zgrubienia

Czytaj Więcej

Społeczne: miliony dzieci

– Społeczne: miliony dzieci w biednych krajach Azji i Afryki cierpią z powodu braku witaminy A w codziennej diecie. „Złoty ryż” otrzymany w bogatych krajach europejskich w opinii swych twórców jest szansą poprawy tej sytuacji. Aktywiści ruchu Greenpeace zgodnie ze swymi pryncypialnymi założeniami negują wartość tego sukcesu naukowego, starając się wykazać, że „złoty ryż” nie spełni oczekiwań społecznych, natomiast poprzez pozornie naukowe rozważania próbują przedstawić bezwartościowość tego osiągnięcia.

Czytaj Więcej

Organ państwa

Organ państwa może zażądać przedłożenia dodatkowych informacji, istot-nych dla oceny stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska. Może też, przed udzieleniem zezwolenia przeprowadzić inspekcję w miejscu zamierzonego uwolnienia, a także zlecić dokonanie testów lub przeprowadzić konsultacje z zainteresowanymi środowiskami.

Organ państwa może jednorazowo udzielić zezwolenia na wprowadzenie do środowiska tego samego GMO w różnych miejscach, lub różnych kombinacji GMO w tym samym miejscu, jeśli wprowadzenia te mają ten sam cel i następują w określonym z góry przedziale czasowym. Każde ponowne wprowadzenie do środowiska GMO lub kombinacji GMO wymaga nowego zezwolenia, przy czym jest ono udzielane jedynie, wówczas gdy poprzednia, analogiczna operacja nie zagrażała ani środowisku, ani zdrowiu ludzi.

Czytaj Więcej

Regeneracja narządów wewnętrznych

W przeciwieństwie do regeneracji narządów zewnętrznych, odtwarzaniu narządów wewnętrznych towarzyszy zazwyczaj bardzo szybki powrót ich głównych funkcji. Zjawisko to jest tu tylko częściowo związane z regeneracją anatomiczną. W pierwszym okresie po okaleczeniu wątroby nie może być mowy o tak szybkim odtwarzaniu miąższu, które mogłoby usprawiedliwić powrót głównych funkcji tego narządu do normy już po kilku dniach.

Czytaj Więcej