Organ państwa

Organ państwa jest uprawniony do bieżącego monitorowania i kontroli pro-wadzonych prac. Jeśli oceni, że wzrosło zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska może domagać się modyfikacji prowadzonych badań lub podjąć decyzję o ich zawieszeniu lub zakończeniu. Dokumentacja prowadzonych prac winna być przechowywana przez użytkownika instalacji laboratoryjnej, a okres przechowywania zależy od kategorii GMO i rodzaju prowadzonych operacji. Przy eksperymentach o niskim stopniu ryzyka, z użyciem GMO zaliczanych do kategorii małego lub średniego zagrożenia, nie jest wymagane każdorazowo zezwolenie. Użytkownik zobowiązany jest natomiast do poinformowania właściwego organu

swych zamierzeniach. Ponowne zezwolenie konieczne jest dla każdego kolej-nego eksperymentu o wysokim zagrożeniu dla zdrowia ludzi lub środowiska.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>