Ontogeneza

Zarówno ontogeneza, jak i regeneracja są procesami rozwojowymi i mimo wszystkich odrębności wykazują one wiele cech wspólnych. U plaża w ontogenezie komórki embrionalne dopiero różnicują się w regeneracji, która jest wtórnym procesem roz-wojowym, materiałem wyjściowym do tworzenia regeneratu są komórki zróżnicowane. Muszą one przejść proces odróżnicowania, aby móc wytworzyć régénérât. Młoda blastema składa się właśnie z takich odróżnicowanych komórek.

Analogicznie jak w.rozwoju zarodkowym, poszczególne tkanki wzajemnie oddziałują na siebie, również w procesie regeneracji. Holtzer i jego współpracownicy w wyniku bardzo pomysłowych doświadczeń udowodnili, że w regeneracji ogona część motoryczna rdzenia kręgowego jest induktorem dla tworzenia się części kośćca, czyli kręgów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>