Omówiona dyrektywa

Po drugie, w dyrektywie sprecyzowano obowiązki użytkownika na wypadek nastąpienia awarii. Informuje on właściwe władze państwowe i służby ratowni- cze o okolicznościach awarii, tożsamości i ilości uwolnionych GMO, podjętych środkach oraz przekazuje wszelkie dane, które pozwoliłyby ocenić konsekwen-cje awarii. W szczególnych okolicznościach państwo członkowskie UE zobo-wiązane jest ostrzec inne państwa, których ludność lub środowisko mogłyby być narażone na niebezpieczeństwo, w związku z niezamierzonym uwolnieniem GMO.

Omówiona dyrektywa była kilkakrotnie nowelizowana, przy czym najistot-niejsze zmiany wprowadziła dyrektywa Rady nr 98/81. U jej podstaw leży założenie, że skuteczne zagwarantowanie biobezpieczeństwa ludziom i środowisku wymaga przede wszystkim podjęcia działań prewencyjnych. Ponadto w preambule czytamy, że administracyjne procedury wydawania zezwoleń powinny być ściślej powiązane ze stopniem i rodzajem ryzyka.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>