Oddziaływanie nabłonka

Oddziaływanie nabłonka zawiązka moczowodu na tkankę nefrogenną ma cechy indukcji nieswoistej. Grobstein wykazał bowiem, że in vitro kanaliki nerkowe różnicują się w nefrogennej mezenchymie także w obecności komórek rdzenia kręgowego (ryc. 200).

Czynnik indukujący okazał się wrażliwy na działanie trypsyny, co sugeruje jego białkowy skład. Posługując się systemem nefrogennej mezenchymy i wycinkiem rdzenia kręgowego jako induktora, Grobstein wykazał, że substancja produkowana

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>