Obrót z zagranicą

Obrót z zagranicą, obejmujący import i eksport, dokonywany jest na podstawie certyfikatu importowego albo pozwolenia na przywóz lub wywóz towarów i technologii, które to dokumenty wydaje minister gospodarki. Pozwolenie na tranzyt wydają dyrektorzy urzędów celnych. W wymienionych dokumentach określa się szczegółowe warunki przywozu i przechowywania do czasu przekazania ostatecznemu użytkownikowi, szczegółowe warunki wywozu, a także warunki tranzytu. Dokumenty, o których mowa, mogą również określać obowiązki ostatecznego użytkownika, eksportera i producenta, stosownie do rodzaju obrotu. Odmawia się wydania certyfikatu lub pozwolenia, jeśli wnioskodawca nie ma właściwych uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej, koncesji lub innych zezwoleń, jeśli naruszył przepisy tej ustawy, za co został prawomocnie skazany, jeśli stwierdzono naruszenie ustawy w wyniku postępowania kontrolnego (np. na granicy), jeśli wymaga tego interes gospodarki narodowej albo względy bezpieczeństwa i obronności państwa bądź zobowiązania i porozumienia międzynarodowe. Odmowa nie wymaga uzasadnienia. Minister gospodarki może cofnąć wydane certyfikaty lub pozwolenia przed dokonaniem przewozu lub wywozu towarów lub technologii bez odszkodowania, jeśli wymagają tego interesy gospodarki narodowej, względy obronności i bezpieczeństwa państwa albo zobowiązania i porozumienia międzynarodowe RP.

Podmiot, który uzyskał certyfikat importowy zobowiązany jest w ciągu 7 dni od dokonania odprawy celnej wystąpić do dyrektora urzędu celnego, właściwe-go ze względu na siedzibę ostatecznego użytkownika, o wydanie certyfikatu stwierdzającego, że towary lub technologie zostały faktycznie i zgodnie z pra-wem sprowadzone na terytorium RP.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>