Obawy i zarzuty

Cyborg – to słowo zaistniało w naszym słowniku dopiero w XX w. w obsza-rach fantastyki naukowej i oznacza maszynę, która myśli logicznie, ale także (nie zawsze!) coś odczuwa i rozumie. Czy poznanie (prawie pełne) genomu oraz coraz bardziej zaawansowana wiedza o mechanizmach przekazywania informacji z mózgu do naszych kończyn przybliża nas do skonstruowania takiego superro- bota? A może ma to jakiś związek z GMO? Są trzy dziedziny wiedzy, a nad nimi nadrzędna czwarta, których rozwój w istotny sposób determinuje postęp. Są to: inżynieria genetyczna, nanotechnologie i robotyka (zwana często prościej: automatyką), a najważniejsza w stosunku do tych trzech jest informatyka, którą czasami ironicznie określamy jako „komputerologię”. Każda z tych dziedzin wiąże się z ludzkimi nadziejami, jak również jest źródłem nowych obaw i trosk. Można sądzić, że niepokoje te mają pewne wspólne uniwersalne cechy, dlatego zasadne jest przedstawienie najpierw nadziei.

Z badań opinii społecznych wynika, że w przypadku inżynierii genetycznej, największe nadzieje są wiązane z leczeniem chorób takich jak nowotwory, AIDS czy też choroby uwarunkowane genetycznie. Nazwa nanotechnologia wywodzi się od przedrostka nano, czyli 109 i oznacza miniaturyzację szeregu nowocze-snych dziedzin, jak przykładowo sposobu podawania leków (por. rozdz. 6.7). W tym przypadku miniaturowa pompa mogłaby dozować minimalne dawki leku na podstawie ciągłego monitorowania stanu zdrowia pacjenta oczywiście całość tego procesu byłaby dokonywana w organizmie pacjenta, w sposób ciągły. Takie urządzenie jest już na pewno bliskie robotyki. Konieczne jest natomiast dysponowanie odpowiednimi programami i bardzo małymi komputerami o ogromnej mocy obliczeniowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>