Niezgodności immunologiczne

Ostatnio coraz większą rolę w powstawaniu wad rozwojowych przypisuje się przeciw-ciałom wytwarzanym w organizmie matki, a skierowanym przeciw tkankom płodu. Wykryte zostały dotychczas przeciwciała antytyreoglobulinowe, powodujące nie-dorozwój tarczycy u płodu, a w konsekwencji karłowatość i niedorozwój umysłowy u dziecka. Również niezgodności immunologiczne w obrębie antygenów grupowych krwi mogą być przyczyną wad rozwojowych.

Niedobory pokarmowe. Wymienić tutaj należy awitaminozy i hipowitaminozy oraz niedostatek białka i jodu w pożywieniu matki. Wady rozwojowe o przyczynach mieszanych (genetyczno-środowiskowych)

W większości przypad ków wada rozwojowa powstaje w wyniku działania nie jednej ale dwóch lub więcej przyczyn równocześnie. Najczęściej dwoma równocześnie działającymi przyczynami są z jednej strony odpowiednie tło genetyczne, a więc genotyp osobnika, a z drugiej teratogenny wpływ środowiska. Jak wiadomo, każda cecha, a w tym także wada rozwojowa, jest wynikiem reakcji genów na środowisko. Między innymi wyżej wspomniany rozszczep wargi i podniebienia, mający zasadniczo podłoże genetyczne, powstaje często w wyniku przyczyny zewnętrznej, np. zakłóceń hormonalnych. Wytłumaczyć to można faktem, iż u osobników, u których liczba genów na rozszczep wargi jest niewystarczająca do jej powstania, dodatkowy, nawet stosunkowo słaby bodziec zewnętrzny może ją spowodować. Doświadczenia na zwie-rzętach wskazują również, że często dopiero odpowiedni genotyp łącznie z terato-gennym wpływem środowiska daje efekt w postaci wady. U jednego ze szczepów myszy, w którym występują wady szkieletu u ok. 2% zwierząt, częstość ich można zwiększyć nawet do 22%, jeżeli ciężarne samiczki głodzone są przez okres 24 godz. Większość osobników w populacjach naturalnych to heterozygoty. W związku z tym wiele z nich jest nosicielami recesywnych genów letalnych. W pewnych sprzyjających ku temu warunkach środowiska u takiej heterozygoty gen ten ujawnia swoje działanie, co objawia się w postaci wady rozwojowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>