Na podstawie wyników badań nad induktorami heterogennymi

Na podstawie wyników badań nad induktorami heterogennymi Toivonen i Saxen sformułowali swoją hipotezę o regionalnym różnicowaniu układu nerwowego i organizacji zarodka. Autorzy ci zakładają, że czynnikami odpowiedzialnymi za procesy indukcyjne są wspomniane powyżej substancje neuralizujące i mezodermalizujące. Substancje te rozmieszczone są w dachu prajelita w postaci dwóch współdziałających ze sobą gradientów (ryc. 190). W świetle omawianej hipotezy największa koncentracja substancji neuralizującej występuje wzdłuż środkowej części dachu prajelita, a więc tam, gdzie powstaje struna grzbietowa, i zmniejsza się stopniowo w kierunku jego rejonów bocznych maksymalne stężenie substancji mezodermalizującej jest również w środkowej części dachu prajelita, ale tylko w jego okolicy doogonowej. Stężenie substancji mezodermalizującej zmniejszałoby się od tego miejsca zarówno w kierunku dogłowowym, nie dochodząc jednak do przedniej części dachu prajelita, jak i w kierunkach bocznych. Działanie czynników indukujących, tj. różnicowanie się komórek, uzewnętrznia się przy tym zarówno w tkankach, w których te czynniki powstają, a więc w dachu prajelita, jak i w leżącej ponad nim ektodermie.

Zgodnie z założeniami Toivonena w rejonie, w którym działa wyłącznie substancja neuralizująca powstają w ektoderraie struktury przodo- i śródmózgowia. Elementom tym nie towarzyszą np. somity, gdyż czynnik mezodermalizujący do tej części dachu pr aj elita nie dochodzi. W strefie następnej, położonej bardziej w kierunku ogonowym, obok substancji neuralizującej występują słabe wpływy mezoder- malizujące. W części grzbietowej efektem współdziałania małych ilości czynnika mezodermalizującego i dużych ilości induktora neuralizującego są struktury tyło- mózgowia, natomiast w rejonach bardziej bocznych dachu prajelita, gdzie wpływy

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>