Modulacja i dyferencjacja

Niektórzy badacze, jak np. Paul Weiss, przyjmują, że istnieją dwa rodzaje różnicowania. Jeden rodzaj będący właściwym różnicowaniem, czyli dyferencjacją, prowadzi do wytworzenia stałych, nieodwracalnych cech komórek. Niezależnie od tego z jakimi

bodźcami styka się zróżnicowana komórka, nie ulega ona zasadniczym zmianom i dzięki podziałom mitotycznym przekazuje swoje cechy na następne pochodzące od niej generacje komórek. Oprócz takiego właściwego różnicowania może jednak wystąpić w komórce zmiana odwracalna, powstająca pod wpływem bodźców zewnętrznych, nazwana przez Weissa modulacją. Modulacja trwa więc tylko tak długo, jak długo komórka jest poddana działaniu podniety wywołującej określoną, nietrwałą i odwracalną zmianę.

Odróżnienie modulacji od dyferencjacji jest w wielu przypadkach pomocne, nie można jednak przeprowadzić ścisłej granicy pomiędzy tymi dwoma rodzajami zmian w różnicowaniu. Właściwe zróżnicowania zachodzą bowiem też pod wpływem określonych bodźców działających w czasie rozwoju zarodkowego. Wiadomo również, że zmiany o charakterze modulacyjnym mogą z czasem przejść w prawdziwe różnicowanie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>