Mechanizm różnicowania

W rozwoju zarodkowym różnicowanie zaznacza się po raz pierwszy w procesie gastrulacji i następującego po niej formowania się narządów pierwotnych. To zróżnicowanie komórek zarodkowych dokonuje się pod wpływem substancji indukujących. Poprzedzające je zmiany, które prowadzą do miejscowego wytwarzania tych substancji, są wynikiem niemal zupełnie nie poznanych wewnętrznych procesów, których przebieg jest różny w różnych komórkach zarodka. Wiemy tylko, że pierwotną przyczyną tych zjawisk jest obecność różnych rodzajów cytoplazmy jajowej w powstających blastomerach. Jednakże różnicowanie nie może być pojmowane wyłącznie jako zmiany zapoczątkowane w cytoplazmie. Jest ono bowiem wynikiem współdziałania jądra komórkowego oddziałującego na cytoplazmę. Wykazano, że właśnie w okresie gastrulacji zaznacza się wyraźne nasilenie biochemicznej aktywności jądra i że aktywność ta nie jest objawem tylko towarzyszącym różnicowaniu, lecz stanowi jego niezbędny warunek.

Rozpatrując mechanizm dyferencjacji możemy więc wyróżnić dwie grupy procesów: zmiany cytoplazmatyczne i zmiany w czynności jądra komórkowego. Wzajemne zależności tych procesów składających się na różnicowanie nie we wszystkich szczegółach zostały poznane. Kolejne, oddzielne przedstawienie czytelnikowi cyto- plazmatycznego i jądrowego mechanizmu różnicowania jest więc sztuczne i ma na celu ułatwienie zrozumienia tych bardzo zawiłych procesów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>