Mechanizm aktywacji tarczek euchromatynowych

Kroeger, opierając się na doświadczeniach wykonanych na izolowanych gruczołach ślinowych larw Chironomus thummi, sądzi, że działanie ekdysonu powoduje zmianę stosunku jonów K+/Na+ w soku jądrowym. Opierając się na tej przesłance, Lezzi (1966) wykonał doświadczenia, w których płynne środowisko nie zawierające ekdysonu, lecz o ściśle kontrolowanej ilości jonów potasu indukowało tworzenie się odpowiednich buf swoistych dla działania określonych stężeń ekdysonu. Jony sodowe powodowały powstawanie innych buf charakterystycznych dla działania mniejszych stężeń ekdysonu. W badaniach tych wykazano także rolę błony jądrowej nie dopuszczającej do bezpośrednich zmian składu jonowego wnętrza jądra przy zmianach tego składu w cytoplazmie. Dopiero uszkodzenie błony jądrowej przez zamrożenie w niskiej temperaturze i następnie odtajanie pozwoliło zmienić stosunek ilościowy i stężenie jonów w soku jądrowym.

Mechanizm aktywacji tarczek euchromatynowych jest więc skomplikowany i prawdopodobnie sam podlega z kolei kontroli różnych procesów biochemicznych i bio- fizycznych m.in. obejmujących transport substancji poprzez błonę jądrową. Stan

błon lipidowo-białkowych w komórce odgrywający tak istotną rolę w różnicowaniu może mieć duże znaczenie dla regulacyjnego oddziaływania cytoplazmy sterującej aktywnością genów jądrowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>