Konwencja o ochronie praw człowieka

Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny, znana powszechnie jako Konwencja Bioetyczna jest pierwszym traktatem chroniącym expressis verbis prawo jednostki do integralności genetycznej . Naczelną zasadą Konwencji jest prymat istoty ludzkiej, a interesy i dobro istoty ludzkiej będą przeważały nad wyłącznym interesem społeczeństwa lub nauki. W Sprawozdaniu wyjaśniającym czytamy, że całość Konwencji inspirowana jest zasadą prymatu istoty ludzkiej i to w świetle tej właśnie zasady należy interpretować każde z postanowień Konwencji. Ma to stanowić barierę dla nieokiełznanej swobody badań i eksperymentów na ludziach. Zarazem barierę tę należy uznać za rozsądną, skoro użycie przymiotnika „wyłączny” w kontekście interesu spo-łecznego bądź naukowego ma służyć znajdowaniu słusznej równowagi pomię-dzy wchodzącymi w grę interesami .

Komitet Zarządzający ds. Bioetyki, będący organem roboczym Rady Europy, ma obowiązek dokonywania okresowych przeglądów postanowień Konwencji pod kątem widzenia potrzeby przyjęcia nowych regulacji prawnych, stosownie do postępu nauki. Sama Konwencja Bioetyczna przewiduje też uchwalenie protokołów dodatkowych. Pierwszy z nich W sprawie zakazu klonowania ludzi przyjęty został 12 stycznia 1998 r. W preambule tego Protokołu, który ma formę traktatu, a zatem nakłada na państwa zobowiązania prawne, przedstawione są motywy jego uchwalenia. Oto one:

– 1) postęp naukowy w dziedzinie klonowania ssaków, zwłaszcza na drodze powielania embrionów i transferu jądra komórkowego,

– 2) możliwości medyczne zastosowań technik klonowania,

– 3) świadomość, że klonowanie ludzi jest technicznie możliwe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>