Kontrola eksportu i importu

Polska jest stroną szeregu traktatów i porozumień międzynarodowych, z których wynikają zobowiązania do kontroli eksportu i importu niektórych kategorii towarów i technologii. Jednym z warunków przystąpienia do struktur Unii Europejskiej jest skuteczna kontrola eksportu, importu i tranzytu towarów i technologii uznanych przez społeczność międzynarodową za dobra „podwójnego zastosowania”. Kontrola taka ułatwia Polsce dostęp do najnowocześniejszych towarów, technologii i myśli technicznej i powoduje zdjęcie z naszego kraju ostatnich restrykcji eksportowych ze strony państw najbardziej rozwiniętych (por. także 7.1.3).

Polska została przyjęta do Grupy Australijskiej w 1994 r., ale stosowne prace legislacyjne rozpoczęte zostały w marcu 1990 r. Ustawa 0 szczególnej kontroli ob-rotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi przyjęta została 2 grudnia 1993 r . Szczególną kontrolą objęte są m.in. „substancje chemiczne, mikroorganizmy, genetycznie zmodyfikowane organizmy, genetyczne elementy zawierające sekwencję kwasu nukleino- wego, o właściwościach patogennych, wirusy, bakterie i toksyny oraz urządzenia i technologie, które mogą mieć zastosowanie do rozwoju produkcji broni che-micznej lub biologicznej” (art. 1, ust.l, pkt 2).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>